Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen IVORM en de klant. IVORM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 18064788.

1.2. Termijn van levering

Een door IVORM opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft slechts een indicatieve strekking.

1.3. Herroepen opdracht 

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het honorarium dat IVORM zou toekomen bij vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

1.4. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van IVORM redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft IVORM het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. HONORARIUM EN BETALING

2.1. Prijsopgave 

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van IVORM zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Met verstrekte data voor deze aanbiedingen wordt vertrouwelijk omgegaan.

2.2. Betalingsverplichting 

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
Deze betalingen kunnen overgemaakt worden op rekening IBAN nummer: NL42 RABO 0166 8288 23. Tot aan het moment van betaling is het gemaakte eigendom van IVORM.
IVORM hanteert een betalingstermijn aan leveranciers van 30 dagen, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.

2.3. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien IVORM door het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen de werkzaamheden apart worden gedeclareerd / gefactureerd.

2.4. Periodieke betalingen

IVORM heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

3. EIGENDOM ONTWERPEN

3.1. Auteursrechthebbende 

IVORM garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, en dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet. Als auteursrechthebbende kan IVORM over het werk beschikken voor eigen doeleinden tenzij schriftelijk anders is besproken.

3.2. Naamsvermelding 

IVORM is in overleg gerechtigd om zijn naam te laten vermelden bij of op het geleverde werk.

3.3. Wijzigingen

Het is de klant toegestaan om in overleg met IVORM veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen binnen de geldende correctierondes. Bij overige werkzaamheden geldt het werk als meerwerk.

3.4. Eigen promotie 

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft IVORM de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Dit kan geschieden middels een portfolio pagina of nieuwsbrief.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Aansprakelijkheid

IVORM kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp. De klant dient te allen tijde de laatste controle uit te voeren. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

4.2. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van IVORM voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant is altijd beperkt tot het bedrag van IVORM toekomende honorarium.

4.3. Garantie geleverde materialen

De klant vrijwaart IVORM voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

5. DIVERSEN

5.1. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

5.2. Andere voorwaarden 

Algemene en bijzondere voorwaarden van de klant binden IVORM niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover IVORM de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

5.3. Gebruik van data

IVORM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. IVORM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en verkoopt deze niet aan derden.